Members

President
General Secretary
Patrons
Sr. Vice Presidents
Vice Presidents
Joint Secretary
Finance Secretary
Joint Finance Secretary
Executive Members

President

Dr Amit Bhalla
1073, Sector – 15
Faridabad

Mob: 9871500009

General Secretary

Sh Sanjay Sapra
951, Sector – 8
Faridabad

Mob: 9312836764

Patrons

 • Sh. Anand Mehta
 • Sh. C.K. Bhai
 • Sh. Sarkar Talwar

Sr. Vice Presidents

 • Dr. M.M. Kathuria

Vice Presidents

 • Sh. B.R. Bhandari
 • Sh. Sanjay Pahwa

Joint Secretary

 • Sh. Hemant Sharma

Finance Secretary

 • Smt. Alka Chugh

Joint Finance Secretary

 • Sh.Shashi Bhushan

Executive Members

 • Sh. Akhil Kalia
 • Sh. Aditya ( District Badminton Coach Ex-officio member)
 • Sh. Kamal Vashishtha
 • Sh. Manoj Kataria
 • Sh. Manish Agarwal
 • Sh. Sanjay Miglani
 • Sh. Agam Talwar
 • Sh. Gautam Gumber
 • Sh. Naveen Talwar
 • Sh. Dheeraj Nakra
 • Sh. Ravi Kalra
 • Sh. Sanjay Arora